20220330192834_333493

20220330192847_194171

20220330192911_833236

Ver1.8(2022.3.30)
1.修复了若干Bug.
2.优化处理机制.
3.增加Pjax成功完成后自定义Js代码.
4.删除失效工具.

5.增加小世界QQ查询,QQ空间无限送礼物,拼音首字母缩写翻译,抽象话转换工具.

QQ小世界查询:https://tool.heroa.cn/tool/qq/small_world_qq_number.php

QQ空间无限送礼:https://tool.heroa.cn/tool/qq/zone_gift.php

抽象文字生成:https://tool.heroa.cn/tool/convenience/abstract_word.php

下载源码:http://file.yiyuen.com/file/download/293423